Зміст

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування як спосіб організації життя колективу

Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно.

Школа – це модель майбутнього суспільства. Основи громадського становлення та демократії закладаються з дитячих років, і самоврядування допомагають учням організувати власне життя своїх товаришів.

Відповідно до Статуту Баївського ліцею Боратинської сільської ради:

“4.10. У закладі освіти діє учнівське самоврядування у формі учнівського парламенту та може створюватися інші форми учнівського самоврядування з метою формування та розвитку громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя, відповідальності, свободи, толерантності, ініціативності .
Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через органи учнівського самоврядування.
Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, зокрема на участь у роботі дорадчих (консультативних з певних питань), робочих (робочих групах тощо) та інших органів учнівського самоврядування, а також вільно обирати та бути обраними до виборних органів учнівського самоврядування.
Учнівське самоврядування може діяти на рівні класу.
Органи учнівського самоврядування утворюються за ініціативою учнів та можуть бути одноосібними, колегіальними, а також можуть мати різноманітні форми і назви.
Керівник закладу освіти сприяє та створює умови для діяльності органів учнівського самоврядування. Інші учасники освітнього процесу не повинні перешкоджати і втручатися в діяльність органів учнівського
самоврядування.
З питань захисту честі, гідності та/або прав учнів закладу освіти керівник учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом керівником закладу освіти. Керівник закладу освіти зобов’язаний розглянути
усну чи письмову вимогу керівника учнівського самоврядування про усунення порушень честі, гідності чи прав учня закладу освіти та вжити заходів відповідно до правил внутрішнього розпорядку та/або законодавства.
Органи учнівського самоврядування мають право, але не зобов’язані вести протоколи чи будь-які інші документи щодо своєї діяльності.
Органи учнівського самоврядування мають право:
 брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 проводити за погодженням з керівником закладу освіти організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом закладу освіти;
 брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у цьому закладі освіти;
 вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм;
 через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу.
Діяльність органів учнівського самоврядування не повинна призводити до порушення законодавства, установчих документів закладу освіти, правил внутрішнього розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього процесу.
Засади учнівського самоврядування визначаються Законом «Про повну загальну середню освіту» та Положенням про учнівське самоврядування закладу освіти, що затверджується загальними зборами уповноважених представників класів закладу освіти.
У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та Положенням про учнівське самоврядування закладу освіти.
Рішення органу учнівського самоврядування виконується учнями на добровільних засадах.”

Президент: Христина Карпюк

Заступник: Катерина Торчинюк

Міністр освіти: Кущ Вероніка

Міністр культури: Ващук Зінаїда

Міністр екології: Занько Юлія

Міністр дисципліни та порядку: Ковальчук Діана

школа баїв фасад
дистанційне навчання

Архіви

Pidruchniki
Join Us Facebook
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-126747481-7');